Sign up


Please enter your email and a password - these values will be used to login. The password should be at least 8 characters long.


(one digit, one character and one special character needed)Please provide the following fields:


The following fields are optional. Filling them out makes it easier to sort who to invite for which experiment.


I have read and accepted the participant rules and privacy policy.

Deltaking og personvern

 • Medborgerlaben si deltakarliste brukast utelukkande til å invitere registrerte deltakerar til komande eksperiment i Medborgerlaben, online, eller i nokre tilfelle i andre laboratorium ved UiB. Dine opplysningar, som du registrerer her i deltakerregisteret, vert behandla basert på ditt samtykke.
 • Til kvart eksperiment som vert utført i Medborgerlaben vil anten alle, eller eit utval tilfeldige personar frå deltakarlista inviterast til å delta i eksperimentet. I nokre tilfelle vil deltakarar òg bli valt ut basert på utvalskriterier, t.d. alder/kjønn eller eksperiment de tidligare har deltatt i. Deltakarar som er valt ut vil få invitasjon på e-post via medborgerlab.app.uib.no
 • Det er alltid frivillig å delta på eksperiment i Medborgerlaben, og du kan trekke deg når som helst utan å oppgje grunn.
 • Om du får ein invitasjon og ønsker å delta, må du stadfeste di deltaking i eksperimentet ved å følge linken som er oppgitt i invitasjonen. Slik kan du velje tid og dato som passar for deg. Du kan ikkje delta meir enn éin gong i kvart eksperiment..
 • Om du stadfestar di deltaking i eit eksperiment ønsker me at du då møter opp til valt tid og dato. Om du vert forhindra frå å delta i eit eksperiment du er påmeld, eller ikkje vil kome likevel, er det nyttig at du melder deg av i medborgerlab.app.uib.no eller gir beskjed om dette per e-post. Om du ikkje møter opp i tide til eksperimentet du er påmeldt, er du ikkje garantert deltaking, eller betaling, om det er eit betalt eksperiment.
 • Mange eksperiment registrerer oppmøte, for å legge i registeret om den påmeldte dukka opp eller ikkje. Om ein mange gongar melder seg på utan å møte opp kan ein bli meldt av registeret.
 • Svar du gir i eksperimentet du deltek i kan ikkje koplast til deltakerregisteret medborgerlab.app.uib.no.
 • Om eit eksperiment inneber at enkeltpersonar kan identifiserast i dei dataa som lagrast vil du få beskjed om at eksperimentet ikkje er anonymt når du vert invitert til eksperimentet, og du vil få høve til å samtykke til dette.
 • Universitetet i Bergen er behandlingsansvarleg for deltakerregisteret.
 • Administratorar ved DIGSSCORE har tilgang til deltakeregisteret. Dei har tilgang til all informasjonen du har lagt inn om deg sjølv, minimum e-post, namn og kjønn. Du kan i tillegg legge inn fødselsdato, nasjonalitet, studiestart-tidspunkt, erfaring med eksperiment, kva du studerer og kva grad du har. Det vil då vere synleg for administratorar av registeret, ved DIGSSCORE UiB.
 • Forskarar som gjennomfører eksperiment vil i nokre tilfelle ha tilgang på namn, kontaktopplysningar, og når dei inviterer til eksperiment har dei høve til å filtrere deltaking basert på: Oppmøte/ikkje-oppmøte/deltaking/eksperiment du har deltatt i før/kjønn/fødselsdato /nasjonalitet/studiestart/erfaring med økonomiske eksperiment/studiefelt/grad. Det er ikkje alle forskarar som får denne tilgangen, berre dei som vert godt kjend med programmet og skriv under på teielovnad. Det er likevel framleis ikkje mogleg å kople denne infoen til dine svar i eksperimentet.
 • Deltakerregisteret vil vere aktivt så lenge Medborgerlaben ved Universitetet i Bergen er aktiv, det er eit langvarig prosjekt.
 • Du kan alltid melde deg av deltakerlista. Me vil behalde informasjon om talet på eksperiment du har deltatt i. Dette er ikkje lenger kopla til deg som person. Du kan melde deg av deltakarlista ved å sende e-post til: digsscore@uib.no
 • Du har alltid rett til innsyn i personopplysningane dine, retting og sletting av desse, dataportabilitet og å klage på behandlinga av personopplysningane. Du kan kontakte oss på digsscore@uib.no for dette, eller kontakte personvernombodet til UiB her, for spørsmål eller klage: Janecke.Veim@uib.no


 • © 2011-2016 University of Hamburg | Site credits and contact